TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách

ImageBan Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ đã ra quyết định số 475/QĐ-ĐHCT thành lập Quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên và ban hành qui định xây dựng, quản lý Quỹ học hổng hỗ trợ sinh viên.

Các hình thức học bổng bao gồm: Học bổng khuyến khích hoạt động, Hoc bổng tài trợ, Trợ cấp khó khăn (có mẫu đơn kèm theo) và hỗ trợ do Hiệu trưởng quyết định đều được nêu rõ trong Quy định xây dựng và quản lý Quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên.

Sinh viên theo dõi thông báo nhận tiền tại trang web Phòng Tài vụ
Trang 8 / 8

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN