TÂN SINH VIÊN

VĂN BẢN CẤP TW

VĂN BẢN CẤP BỘ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

Chế độ chính sách
Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng Lương Văn Can nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/7/2015.

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (nhà điều hành) kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/6/2015 (Thứ Sáu).

Sinh viên có nhu cầu, nộp hồ sơ xét cấp học bổng bản scan qua địa chỉ scholarship.pv@panasonic.com; đồng thờ nộp bản giấy trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/5/2015 (Thứ Sáu).

SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

CỐ VẤN HỌC TẬP

TIN HỌC BỔNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN